Funda Funda
 
AVG Privacy & Policy verklaring De Jong makelaardij

AVG Privacy Policy & WWFT, AVG verklaring van 13-12-2022

De Jong makelaardij hecht veel waarde aan de bescherming van uw  persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw  privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

De Jong makelaardij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG, alsmede de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van terrorisme WWFT (o.a. poortwachtersfunctie en cliënten/due dilligence onderzoek). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. - verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. - vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren. Als De Jong makelaardij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

De Jong makelaardij Knt. Voorburg: Dhr. S.E.M. De Jong, Prins Bernhardlaan 148, 2273 BM, Voorburg, 070-3874200, voorburg@dejongmakelaardij.nl en voor Knt. Den Haag: Dhr. R.M. De Jong, Goeverneurlaan 504, 2523 CL, ‘s-Gravenhage, 070-3947272, info@dejongmakelaardij.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door De Jong makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: - Het verkrijgen- en verwerken van opdrachten- en aangaan van taxaties, beheer, huur- en koopovereenkomsten - Bij het versturen van nieuwsbrieven en/of woninginformatie en de daarbij behorende documenten - Het aangaan van arbeidsovereenkomsten - Het aangaan van opdrachtbevestigingen en bezichtigingen. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij b.v. de volgende persoonsgegevens van u vragen: -Naam, adres, woonplaats, email adres, telefoonnummer(s), geboorte datum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, legitimatie bewijs met nummer en geldigheidsdatum, afgiftedatum en plaats.

Het BSN nummer hebben wij niet nodig. Wij verzoeken u dit ook onzichtbaar te maken alvorens u een legitimatie bewijs naar ons toestuurt.

Verstrekking aan derden: De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor notarissen, collega's makelaars, taxateur(s) en (ver)huurder(s). Ook gaan uw persoonsgegevens bij huur naar Huurcheck Nederland voor een huurder/creditcheck.

De koopovereenkomsten worden veelal, op verzoek van de (ver)koper, doorgestuurd naar tussenpersonen en/of banken voor de aanvraag voor een hypotheek. Wij geven persoonsgegevens niet door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn: De Jong makelaardij bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De Wwft schrijft voor dat wij legitimatie bewijzen voor een periode van vijf jaar moeten bewaren.

Beveiliging: Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen; Onze computersysteem en mobiele telefoons zijn beveiligd met een inlogcode. Ons kantoor is beveiligd met o.a. een inbraakalarm met doorschakeling. De deuren zijn inbraak beveiligd. De Jong makelaardij heeft een systeembeheerder voor o.a. het plaatsen van de nieuwste virusscanner. Alle papieren legitimatie bewijzen worden versnippert als we deze niet meer nodig hebben.

Rechten omtrent je gegevens: U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uw zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

De Jong makelaardij Voorburg & Den Haag.

 

Document(en)

Deel via social media